PRESSEMEDDELELSE DTC…

Posted: september 30, 2009 in Nyheder

I lyset af den over de sidste par uger meget store og ikke altid sobre polemik, der har været i diverse medier og på flere hjemmesider omkring den fremtidige struktur i dansk travsport og herunder også om udseendet af sæsonplanen for 2010, finder DTC det nødvendigt at orientere om forløbet af processen omkring tilblivelsen af en sæsonplan.

Den normale beslutningsproces
Arbejdet er i de sidste år begyndt i det sene forår, hvor analyse af hestematerialet (Sportsprofilen) og input fra banerne sammenholdes med sæsonplanerne fra vore nordiske naboer for at koordinere placering af blandt andet storløbsdage bedst muligt. Ud fra dette udarbejdes en overordnet oplæg indeholdende det totale antal af løbsdage og placering af disse (der er afstemt med Danske Spil) samt fordelingen af løbspræmier pr. bane.
Dette oplæg forelægges DTCs bestyrelse, som drøfter forslaget. Derpå sendes oplægget til HFF, der tager stilling til, om forslaget passer ind i den overordnede plan for sporten. Hvis dette er tilfældet, godkendes sæsonplanen. Det er vigtigt at slå fast, at det er HFF, der som administrator af tipsmidlerne har myndighed til enten at godkende eller forkaste en sæsonplan.
HFFs bestyrelse består af tre politisk udpegede medlemmer og formændene fra henholdsvis Dansk Galop og DTC.

Handlingsplanen 2010 – 2015
I løbet af foråret nedsattes en række arbejdsgrupper, der fik til opgave at pege på forskellige tiltag, som ville kunne bringe sporten videre.
Arbejdet var finansieret af HFF, og den overordnede styring blev varetaget af en styregruppe, der havde deltagere fra HFF, Danske Spil og forbundene.

Dette arbejde mundede for strukturgruppens vedkommende ud i et oplæg, som pegede på nødvendigheden af, at sporten/spillet bliver gjort mere attraktivt på en række udvalgte dage, så der blandt andet kan opnås større bevågenhed i medierne. En af måderne, hvorpå dette kan ske, er at foretage en opdeling af baner og løb.

”Idékataloget” blev afleveret til styregruppen midt i juni og fremlagt for formændene i DTC ultimo juni.

Sæsonplanen 2010
Til Bestyrelsesmødet i DTC den 14.september havde sportschef Flemming Sunn i henhold til bestyrelsens indstilling fremsendt et oplæg for 2010, der i store træk lignede 2009.
Knud Erik Ravn fortalte, at der i løbet af august/september i HFF – regi havde været nedsat en arbejdsgruppe, som havde haft til opgave at konkretisere og sammenfatte forslagene fra ”Idékataloget”. Ud fra denne gruppes arbejde blev der lagt op til meget vidtgående ændringer – også i strukturen, og HFF ønskede, at dette i vid udstrækning skulle sættes i gang allerede i 2010.
Derfor ville det ifølge KER ikke være muligt for DTC at komme igennem med en sæsonplan, hvori sporten fortsatte som i 2009.
Bestyrelsen blev derpå, i erkendelse af den økonomiske og politiske realitet, enig om, at FS skulle lave et nyt oplæg, som dels afspejlede ønskerne fra HFF men også samtidig havde et indhold, der sikrede, at tempoet, hvormed ændringerne sker, bliver fornuftigt og tilpasset den aktuelle situation, som hersker i sporten økonomisk. Gert Pedersen og Thomas Thøgersen påpegede, at de ville modsætte sig ændringer i fordelingen af præmier.

Dagen efter, tirsdag den 15.september, var der bestyrelsesmøde i HFF. Her blev det blandt andet nævnt, at áconto – udbetalingen til væddeløbssporten fra Kulturministeriet (penge fra Tipsnøglen) er blevet sænket markant med, hvad der svarer til seks millioner årligt.

Efter dette møde sendte HFF utvetydige og meget kontante signaler til de to forbund om, hvordan man ønsker, en sæsonplan overordnet skal se ud (4 fokusbaner og markant ændring i fordeling af præmier ligesom det samlede præmiebudget og omkostningerne skal fokuseres grundet den mindre tildeling fra Tipsnøglen).
Med udgangspunkt i HFFs signaler udarbejdede FS et nyt oplæg til sæsonplanen for 2010 indeholdende såvel antal løbsdage, antal løb og fordeling af det samlede præmiebudget. Planen indeholdte en reduktion i antallet af løb baseret på det forventede hestemateriale.

Fredag morgen den 18.september afholdtes telefonmøde i DTC. Mødet indledtes med, at det konstateres, at den fremlagte plan var lavet under kraftig indflydelse af HFFs ønsker, og altså ikke er et udtryk for, hvad DTC mener, er den bedste løsning.
Der var enighed i bestyrelsen om, at reduktionen i antallet af løb er nødvendig, og ideen med løbsdage med ekstra høje præmier og højt sportsligt/spillemæssigt niveau er god. Den signifikante ændring i fordelingen af løbspræmierne protesteredes der imod fra GP og TPT, og den øvrige del af bestyrelsen delte synspunktet, at det vil være nødvendigt med en mere moderat ændring, da det vil betyde, at 2010 bliver et år, hvor man bevæger sig i den af HFF ønskede retning, men i et tempo, som tillader revision, hvis banernes resultater giver grundlag for det.
Konklusionen blev, at FS skal lave endnu et oplæg, som baseres på færre løb og en omfordeling af præmier, der ikke er så drastisk som den seneste. Dette forelægges DTCs bestyrelse, hvorefter indstilling til HFF foretages. HFF vil på et bestyrelsesmøde i midten af oktober tage stilling til, både hvor mange midler, der vil blive allokeret til præmier, og hvordan fordelingen vil være.

I den sammenhæng er det vigtigt at have in mente, at det forventes, at HFF modtager væsentlig færre midler fremadrettet fra Tipsnøglen. Dette fald i udlodning har allerede i idrætsverdenen (Team Danmark og DIF) haft som konsekvens, at aktivitetsniveauet er blevet reduceret kraftigt.

Det er værd at bemærke, at der ikke på noget tidspunkt har været en afstemning i DTCs bestyrelse. Hverken angående sæsonplanen eller fordelingen af præmier, ligesom heller ingen ”meling af egen kage” eller ”studehandel” har været på tale.
Oplægget indeholdende fire fokusbaner (mod tre i idékataloget) og den meget kraftige omfordeling var IKKE et udtryk for, at et flertal i DTC havde lavet en aftale, men udelukkende et udtryk for, at HFF havde sendt nogle meget stærke signaler til sporten om, i hvilken retning man ønsker udviklingen.

Med sportslig hilsen

DTCs samlede bestyrelse

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s